Thông báo về Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 01/07/2013

Print

Thông báo về việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 01/07/2013