[SVY15-20] Danh sách phân ngành tạm thời K2013

Print

 

Link download: Link

* Lưu ý: Đây là danh sách dự kiến phân ngành. Sau ngày 01/6/2015, nếu SV không có ý kiến hoặc thắc mắc gì thì danh sách này sẽ chính thức được gửi lên trường và áp dụng bắt đầu từ học kỳ 1/2015-2016