[SVY17-8] Thông báo về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội

In