[SV] Thông báo thi vét HKI/2019-2020

In

 

Link thông báo:

https://www.fshare.vn/file/KNCFWWL11RI1